Trondheim, 17. januar 2022. For English version, please scroll down.

I løpet av januar har Ettiketto Group kjøpt Skipnes Etikett i Trondheim. Etiketto Group eier allerede etikettprodusentene Ettiketto AB, Ettiketto AS, Beneli AB, Märkas AB og Jigraf AB, som blir søsterselskaper til Skipnes Etikett.

Dette betyr at du som kunde får tilgang til en større og sterkere organisasjon, et mer komplett produksjonsapparat og et bredere produktspekter. Våre felles ressurser og kompetanse innen både salg og produksjon garanterer god tilgjengelighet, høyt servicenivå og korte ledetider.

Det skal satses i Trondheim, og våre kunder vil oppleve den samme kompetansen, servicen og fleksibiliteten – av de samme menneskene som før. Så vil eierskiftet kunne gi en rekke fordeler til det norske markedet på sikt.

Ta gjerne kontakt med din faste kontaktperson ved spørsmål.

«Vi er veldig positive til at Ettiketto Group blir ny eier av Skipnes Etikett. Ettiketto Group er en langsiktig og stabil eier og innenfor deres etikettkonsern er det en dyp og lang bransjeerfaring. Dette gir de rette forutsetningene for å videreutvikle Skipnes Etikett og styrke vårt helhetlige tilbud til våre kunder.”

– Geir Hagen, avgående administrerende direktør Skipnes Etikett.

«Skipnes Etikett utfyller våre eksisterende etikettbedrifter på en meget god måte gjennom sin spisskompetanse på blant annet linerless, som vi ikke har kunnet tilby våre kunder tidligere. Vi ser frem til samarbeidet mellom selskapene og de nye mulighetene den utvidede produktporteføljen gir våre kunder.”

– Rikard Ahlin, påtroppende administrerende direktør Skipnes Etikett.

I første omgang vil all kontaktinformasjon forbli som før og vi vil fortsette å operere i Trondheim under navnet Skipnes Etikett. Om noen måneder endrer Skipnes Etikett AS navn til Ettiketto AS. Vi kommer tilbake med mer informasjon i god tid.

Vi vil også benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet, og vi ser frem til å utvikle oss videre sammen med dere.

Med vennlig hilsen

Geir Hagen                                                            Rikard Ahlin
Avgående adm.dir. Skipnes Etikett                        Påtroppende adm.dir. Skipnes Etikett
+47 920 90 384                                                    +46 70- 883 69 30

Skipnes Kommunikasjon satser videre

For Skipnesgruppen betyr salget av Skipnes Etikett at de får frigjort ressurser til en enda mer kraftfull satsing på sin kommunikasjons- og trykkeribedrift Skipnes Kommunikasjon AS. Selskapet vil i år investere for nær NOK 30 millioner i nytt utstyr samtidig som de flytter til nye lokaler på 3500 m2 i helt nytt bygg på Heimdal i Trondheim. Målet er å skape et moderne trykkerihus for offentlige og private selskaper i hele Norge. Kommunikasjonsdelen vil jobbe med både grafisk design og digital markedsføring på nasjonalt nivå.

English version:

Ownership change at Skipnes Etikett

During January, Ettiketto Group acquired Skipnes Etikett in Trondheim. Etiketto Group already owns the label manufacturers Ettiketto AB, Ettiketto AS, Beneli AB, Märkas AB and Jigraf AB, which will be sister companies to Skipnes Etikett.

This means that you as a customer get access to a larger and stronger organization, a more complete production apparatus and a wider product range. Our common resources and expertise in both sales and production guarantee good availability, a high level of service and short lead times.

 «We are very positive that Ettiketto Group will be the new owner of Skipnes Etikett. Ettiketto Group is a long-term and stable owner and within their labels group there is a deep and long industry experience. This provides the right conditions for further developing Skipnes Etikett and strengthening our comprehensive offer to our customers.”

– Geir Hagen, retiring CEO of Skipnes Etikett.

«Skipnes Etikett complements our existing label companies in a very good way through its cutting-edge expertise in, among other things, linerless, which we have not been able to offer our customers before. We look forward to the collaboration between the companies and the new opportunities the expanded product portfolio offers our customers.”

– Rikard Ahlin, incoming CEO of Skipnes Etikett.

Initially, all contact information will remain as before and we will continue to operate in Trondheim under the name Skipnes Etikett. In a few months, Skipnes Etikett AS will change its name to Ettiketto AS. We will return with more information in good time.

We would also like to take this opportunity to thank you for the good cooperation, and we look forward to developing further with you.

Best Regards,


Geir Hagen                                                          Rikard Ahlin
Retiring CEO Skipnes Etikett                              Incoming CEO Skipnes Etikett
+47 920 90 384                                                   +46 70- 883 69 30