Veiledende pr. januar 2021

Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse om noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig avtalt.
Avtalen gjelder for alle varer og tjenester som kjøpes fra Skipnes Etikett AS (heretter kalt leverandøren), og mellom leverandøren og deres kunder og samarbeidspartnere (heretter kalt kunden).

1 Tilbud og avtale
1.1 Alle tilbud er bindende i 60 dager regnet fra tilbudets dato.
1.2 Bindende avtale anses inngått når kundens aksept er mottatt av leverandøren. I de tilfeller hvor oppdrag avtales uten at det foreligger et tilbud fra leverandøren, anses bindende avtale inngått når leverandøren har avgitt ordrebekreftelse på grunnlag av den muntlige samtalen.
1.3 Hvis det for utførelse av periodiske arbeider ikke er truffet avtale om oppsigelsesfrist gjelder 3 måneder oppsigelsestid.

2 Pris
2.1 Prisen oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er leveransen berettiget til fritak for merverdiavgift, må kunden dokumentere dette overfor leverandøren ved bestillingen.
2.2 Fraktkostnader inngår ikke i prisen med mindre det er avtalt eller angitt på ordrebekreftelsen.
2.3 Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av at grunnlagsmateriellet er ufullstendig og mangelfullt, at grunnlagsmateriellet fra kunden sendes/overleveres leverandøren senere enn avtalt, at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått og at det ikke påløper meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.
2.4 Når originalmateriellet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det oversendes etter de tekniske spesifikasjonene som uttrykkelig er avtalt mellom partene.
Når pris er gitt med utgangspunkt i komplett høyoppløst dokument, forutsettes det at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil i dokumentet blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris.
2.5 Når leverandøren mottar et høyoppløselig dokument og det lages prøvetrykk for å kontrollere/kvalitetssikre dokumentet, skal prøvetrykket lages av leverandøren og godkjennes av kunden. Det garanteres ikke likhet med prøvetrykket på ubestrøkne papirkvaliteter og/eller kulørte papirkvaliteter.
2.6 Hvis kunden er til stede ved trykkstart er det det godkjente og signerte prøvetrykket som skal benyttes som kontrollgrunnlag. Dersom det må gjøres endringer utover fargelikhet med prøvetrykkene, må kunden betale for medgått tid og materiell. Det samme gjelder ved andre endringer fra godkjent prøvetrykk.
2.7 Omfattende arbeider i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, utarbeidelse av skisser, tegninger, utkast eller prøvearbeider utført etter anmodning, berettiger til godtgjørelse med mindre annet er avtalt.

3 Opphavsrett
3.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale.

4 Leveringen
4.1 Dersom avtalt leveringstid ikke overholdes foreligger det forsinkelse.
4.2 Leveringen anses skjedd når varen/tjenesten eller leveransen forlater leverandøren. Dersom leveringssted ikke er avtalt, anses levering skjedd når kunden får beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.
4.3 Leverandøren skal uten ugrunnet opphold underrette kunden om forhold som medfører forsinkelse av leveringen. Dette gjelder både forsinkelse som skyldes tekniske problemer og forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdrag etter at arbeidet ble igangsatt.
4.4 Leverandøren skal på en betryggende måte oppbevare det godkjente dokument i
3 måneder etter at leveringen har funnet sted, med mindre annet er avtalt. jfr. punkt 11.

5 Avvikende opplag
5.1 Leverandøren forplikter seg til å levere det bestilte opplag. Et avvik på mindre enn pluss/minus 10 prosent må imidlertid aksepteres med mindre kunden skriftlig har presisert at nøyaktig bestilte kvantum må leveres.
5.2 Overopplag kan leveres og faktureres til avtalt pris.
5.3 Kunden avgjør om tilleggsopplag må leveres ved underlevering ut over 10 prosent.

6 Feil
6.1 Leveransen lider av en feil dersom kvalitet eller andre egenskaper samt opplag avviker fra det partene har avtalt eller fra hva som følger av disse standardreglene.
6.2 Som feil anses ikke feil som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur eller prøvetrykk, mindre fargeavvik fra godkjent print-korrektur, pdf-korrektur, prøvetrykk eller mindre avvik fra avtalte spesifikasjoner.
6.3 Leverandøren har rett og plikt til å avhjelpe en feil såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

7 Reklamasjon
7.1 Eventuell reklamasjon må fremsettes uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager fra varen/tjenesten er mottatt.
7.2 Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister kunden adgangen til å gjøre feilen eller forsinkelsen gjeldende.

8 Betalingen
8.1 Betalingen skal skje innen 20 dager fra fakturadatoen dersom annet ikke er avtalt.
8.2 Det påløper renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.
8.3 På leverandørens anmodning er kunden til enhver tid pliktig til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling, eventuelt betale helt eller delvis på forskudd.
8.4 Ved oppdrag som har en produksjonstid på over 30 dager, har leverandøren rett til en
á-konto betaling.
8.5 Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.
8.6 Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all kundens eiendom som er i leverandørens besittelse.

9 Force majeure
9.1 En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer.
9.2 Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.
9.3 Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

10 Konsekvenser ved avtalebrudd fra leverandørens side
10.1 Heving. Dersom leverandøren er skyld i at leveringstiden blir vesentlig oversittet, kan kunden heve kjøpet.
Dersom det rettidig reklameres over en feil som er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp etter punkt 6.3 ikke lar seg gjøre, kan kunden heve kjøpet.
10.2 Erstatning: Dersom leverandøren er skyld i en ikke-vesentlig oversittelse av leveringstiden, kan kunden kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Det samme gjelder ved feil som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål.
En eventuell erstatning er begrenset oppad til avtalt pris for den aktuelle ordren, ekskl. mva. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.
Ved heving gis ingen erstatning.

11 Eiendomsrett
11.1 Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt.
11.2 Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer, montasjer og klisjeer som er utarbeidet av leverandøren, er leverandørens eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret. Betaling for klisjeer innebærer kun en bruksrett hos leverandøren.
11.3 Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av leverandøren i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke.
11.4 Leverandøren er forpliktet til å oppbevare alle originaler og klisjeer i 12 måneder etter at leveringen har skjedd. Ytterligere oppbevaring skjer etter avtale med kunden og på kundens bekostning.

12 Underleverandører
Leverandøren har på eget ansvar rett til å la oppdraget helt eller delvis utføres hos underleverandør.

13 Konfidensialitet
13.1 Leverandøren er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

14 Konflikter
14.1 Enhver uenighet om leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene mellom partene ikke gir noen løsning, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter lov av 14. mai 2004 om voldgift.