Produksjonen går for fullt og vi har stor ordrepågang.

Vi er ansvarlige for å bidra til å begrense smitte av koronaviruset. Både for å imøtekomme samfunnsmessige interesser, og samtidig sørge for at driften opprettholdes.

Vi har derfor iverksatt en rekke tiltak. Vi var tidlig ute med de første tiltakene, og har iverksatt flere i tråd med situasjonens utvikling.

Vi har lager av materialer, råvareleverandørene har tidligere opplyst om lengre leveringstider, men disse begynner å normaliseres. Vi har ikke hatt sykefravær eller annet fravær som skyldes korona. Våre leveringstider er nå som normalt.

Noen av tiltakene vi har iverksatt internt

Selv om myndighetenes anbefalinger blir mildere i takt med koronautviklingen, har vi fra dag 0 iverksatt intern beredskapsplan for å forebygge smitte fra kollega til kollega som igjen kan medføre redusert kapasitet. Noen av tiltakene er nå avviklet. Tiltak sikke lenger gjelder hos Skipnes er markert i kursiv:

  • Informasjon om smitteveier, forholdsregler for å unngå smitte som f. eks. håndhygiene, hoste (epost til alle, intranett og plakater)
  • Vi har både såpedispenser og hånddesinfeksjon på alle toaletter samt ved inngangsdører. Beskjed om å bruke dette bevist ved ankomst, etter toalettbesøk og før spisepauser
  • Vi har avlyst alle besøk hos oss som ikke er driftskritiske. Eventuelle besøkende skal følge rutinene for håndvask og desinfeksjon. I tillegg fylles ut besøksskjema med spørsmål om sykdom
  • Flere ansatte har hjemmekontor for å begrense smitterisikoen. På arbeidsplassen har samtlige egne, lukkede kontorer.
  • Alle ansatte har fått beskjed om å holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse o.l., inntil situasjonen er avklart
  • Hjemmekarantene iht. de retningslinjer som gjelder
  • Vi har også avlyst alle reiser og ber om at møter fremover kan avholdes pr. telefon eller Teams/Skype (vi har åpnet for kundebesøk etter strenge regler, men oppfordrer fortsatt til bruk av digitale møter)

Vi har løpende oppfølging av kritiske råvareleverandører for å avklare kapasitet og leveringssituasjon. Vi har også et stort lager av innsatsvarer.

Vi har tatt initiativ overfor kunder om å øke bestillingene for å møte eventuell fremtidig redusert kapasitet hos Skipnes eller Skipnes sine underleverandører av råvarer, andre kritiske varer og tjenester, transporttjenester, med mer som er utenfor Skipnes sin kontroll.

Skipnes er for mange kunder en kritisk leverandør

Emballasjen er samfunnskritisk. Og vi tar dette på alvor. Flere av våre kunder er næringsmiddelbedrifter vi leverer etiketter og emballasje til, som er avhengige av våre leveranser for å opprettholde matproduksjonen.

Det er derfor viktig for oss at vi har alle funksjoner intakt og kan levere de varer og tjenester dere trenger. Er behovet for våre produkter og tjenester kritisk de nærmeste månedene anbefaler vi å ta kontakt nå for å avklare hvordan vi sammen kan være i forkant av eventuelle fremtidige leveringsutfordringer som er utenfor både Skipnes og kundens kontroll.

Vi tar ansvar!